Kategorie

ArteDeus

Newsletter

Regulamin sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną:

1.Sklep Arte Deus znajdujący się pod adresem internetowym www.artedeus.pl prowadzony jest przez firmę Alle Ślub z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim przy ulicy Wiejskiej 37B. NIP: 647-248-28-19

2.Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady zakupów w sklepie www.artedeus.pl

3.Korzystanie ze stron sklepu Arte Deus jest równoznaczne z akceptacją tego regulaminu oraz polityki prywatności.

4.Sprzedaż odbywa się w formie umowy kupna - sprzedaży za pośrednictwem Internetu. Umowa zawarta jest pomiędzy zamawiającym - zwanym dalej Kupującym, a sklepem internetowym Arte Deus - zwanym dalej Sprzedającym.

5.Sklep internetowy www.artedeus.pl zastrzega sobie prawo do zmiany cen oferowanych towarów bez uprzedzenia. Zmiana cen nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji.

6.Wysłanie poprawnie wypełnionego formularza zamówień jest jednoznaczne ze zgodą na zawarcie transakcji oraz zgodą na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych przez firmę Alle Ślub Nadia Siewniak, w celu realizacji umowy kupna-sprzedaży.

7.Zamówienia realizowane są drogą mailową, poprzez formularz zamówienia znajdujący się na stronie sklepu Arte Deus. Klient chcący korzystać z pełnej funkcjonalności systemu sklepu internetowego zobowiązany jest do dokonania rejestracji, w wyniku której będzie identyfikowany przez system tego sklepu internetowego za pomocą identyfikatora ID i hasła.

8.W przypadku podania nie pełnych lub błędnych danych - Sprzedający może odstąpić od umowy sprzedaży

9.Podstawą do złożenia i przyjęcia zamówienia do realizacji jest rejestracja w systemie sklepu Arte Deus.

10.Po złożeniu zamówienie przez Kupującego automatycznie przesłane zostanie potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji z informacją o numerze zamówienia, zakupionym 
o produkcie, formie płatności, adresie dostawy.

11.Realizacja zamówienia następuje w ciągu 5 dni od momentu przesłania potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji. W przypadku braku zamówionego towaru na magazynie, Kupujący zostanie niezwłocznie powiadomiony. W takiej sytuacji Kupującemu przysługuje prawo anulowania lub zmiany zamówienia. Kupujący może również wyrazić chęć realizacji zamówienia w późniejszym terminie, niezbędnym do sprowadzenia produktu do sklepu.

12.Sklep Arte Deus proponuje swoim Klientom następujące formy płatności:
- płatność przy odbiorze przesyłki,
- płatność przelewem na konto na podstawie numeru zamówienia.
W tytule przelewu za zamówienie, należy wpisać NUMER ZAMÓWIENIA, który znajduje się w mailu potwierdzającym złożenie zamówienia.

13.Moment złożenia zamówienia na stronie sklepu przez Kupującego jest momentem zawarcia umowy pomiędzy Sprzedającym a Kupującym.

14.Zamówione artykuły są dostarczane Kupującemu za pośrednictwem firmy kurierskiej lub Poczty Polskiej. Kupujący określa sposób dostawy towaru.

15.Ceny oferowanych produktów przedstawione na stronach internetowych sklepu są cenami zakupu zawierającymi podatek VAT. Ceny są podane w złotych polskich.

16.Wysyłka zamówionego towaru jest realizowana na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

17.Sklep ponosi odpowiedzialność przez 2 lata od daty zakupu w przypadku niezgodności towaru z umową zgodnie z art. 10 Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej z 27 lipca 2002 roku i pozostałymi stosownymi przepisami prawa. W przypadku niezgodności towaru z umową, pismo określające niezgodność oraz oczekiwania dotyczące sposobu realizacji zobowiązania, nalezy przesłać na adres Sklepu.

18.Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2002 roku Dz.U.00.22.271 o ochronie praw konsumentów - Kupujący może odstąpić od umowy bez podania przyczyn, w terminie 14 dni od daty otrzymania towaru przez Kupującego. Zwracany przez Konsumenta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń w trakcie transportu, w miarę możliwości towar powinien być opakowany w oryginalne opakowanie. Towar powinien być zwrócony wraz z kompletnym wyposażeniem i akcesoriami oraz dokumentami wydanymi przy jego sprzedaży na adres:
Arte Deus Nadia Siewniak
ul. Wiejska 37B
44-300 Wodzisław Śląski.

19.Powyższe uprawnienie może zostać zrealizowane przez Konsumenta poprzez przesłanie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży na adres: Alle Ślub Nadia Siewniak, ul. Wiejska 37B, 44-300 Wodzisław Śląski.

20.Termin 14-dniowy liczony jest od dnia, w którym nastąpiło wydanie Konsumentowi Towaru.

21.Sprzedający zobowiązuje się zwrócić Kupującemu koszty zakupu zwróconych artykułów po otrzymaniu ich w stanie nienaruszonym i bez śladów użytkowania. Zwrot kosztów odbywa się poprzez przelew na konto bankowe Kupującego.

22.W przypadku, gdy Kupujący poda błędny lub niepełny adres wysyłki lub gdy Kupujący nie odbierze przesyłki w terminie i wróci ona do Sprzedającego - Kupujący zobowiązany jest do pokrycia kosztów opłaty pocztowej zwrotu przesyłki oraz kosztów ponownego wysłania przesyłki do Kupującego. W przypadku, kiedy Kupujący odmówi poniesienia tych kosztów Sprzedający zwraca Kupującemu wyłącznie koszty towarów, bez kosztów przesyłki.

23.Sprzedający w każdej chwili może rozwiązać umowę z Kupującym bez podania przyczyny i zobowiązuje się zwrócić koszty zakupu Kupującemu.

24.Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia losowe, które uniemożliwiły realizację umowy.

25.Sklep zastrzega sobie prawo usuwania i wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.

26.Reklamacje z tytułu uszkodzenia w trakcie transportu będą rozpatrywane w przypadku spisania protokołu reklamacyjnego w obecności osoby doręczającej. W chwili odbioru towaru należy sprawdzić stan i zawartość przesyłki. Wady ukryte nie będące skutkiem niewłaściwego transportowania należy zgłaszać niezwłocznie po otrzymaniu przesyłki w celu ustalenia dalszego sposobu postępowania. 
W przypadku produktów wykonanych ręcznie, trudnych do odtworzenia w identycznej postaci, a naprawa nie będzie możliwa Arte Deus zwróci koszt zakupu towaru. 
Arte Deus pokrywa koszty odesłania naprawionego przedmiotu.

27.Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą a Klientem, który nie jest Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.

28.Arte Deus nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Klienta w skutek posłużenia się przez osoby trzecie jego identyfikatorem lub hasłem przydzielonym po dokonaniu rejestracji.

29.W przypadku braku wpłaty za złożone zamówienie po upływie 5 dni roboczych od jego złożenia - zamówienie zostanie anulowane.

Postanowienia końcowe.

1.Umowa sprzedaży Produktów może być zawarta tylko i wyłącznie w języku polskim. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, a w szczególności Kodeksu cywilnego, przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku (tekst jedn. z dnia 17 maja 2006r. – Dz.U. Nr 90, poz. 631).

2.Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu wyraźnego ich wskazania i umieszczenia na stronie internetowej Sklepu. W przypadku Klientów zarejestrowanych będą oni związani postanowieniami nowego Regulaminu pod warunkiem, że nie wypowiedzą umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w terminie 30 dni od dnia powiadomienia o zmianie Regulaminu.

3.Aktualny Regulamin jest publikowany na stronie internetowej Sklepu oraz dostarczany nieodpłatnie Klientowi (drogą elektroniczną) na każde jego żądanie.

4.Zarządzający sklepem zobowiązuje się do zachowania tajemnicy w zakresie danych wprowadzonych w ankiecie rejestracyjnej. Dane osobowe, które podawane są Klientów w toku procedury rejestracji przechowywane są zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.97 r. (Dz. U. nr 133 poz. 833).

5.W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego w tym w szczególności przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. 1964, Nr 16, poz. 93 z późn. zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną produktem niebezpiecznym (Dz.U. 2000, Nr 22, poz. 271 z późn. zm.).

6.Regulamin wchodzi w życie z dniem 01 marca 2013 r.

Prawa autorskie

Wszystkie informacje, fotografie, design, opisy i inne informacje zawarte na stronach www.artedeus.pl objęte są prawami autorskimi. Wszelkie kopiowanie i wykorzystywanie ich bez zgody właściciela jest zabronione


PayPal